Řízení rizik znamená stabilitu, úspory nákladů a úhradu škod

Risk management – proces řízení rizik

Rizika ohrožují dosažení našich cílů, mají potenciálně negativní dopad na naši činnost a s určitou pravděpodobností se u naší činnosti vyskytnou. Řízení rizik se snaží tyto negativní dopady co nejvíce eliminovat.

Disciplína zvaná řízení rizik nebo anglický překlad risk management se zabývá tvorbou činností, navzájem provázaných, které se snaží zamezit nebo zmírnit výskyt rizik nebo nemilých překvapení.

Naše společnost chápe řízení rizik jako ucelený, opakující se proces, který se skládá z popisu činností a vztahů a z analýzy rizik.

Popis činností a vztahů
Rizika jsou spojena s činnostmi i nečinnostmi, např. odpovědnost z držby nemovitosti. Rizika ohrožují životy, zdraví i věci. Jedná se o předměty pojištění.

Analýzy rizik
Po identifikaci a popisu rizik následuje ocenění rizik to je stanovení výše nákladů na uvedení věcí do původního stavu. Pokrytí rizik se rozděluje na prevenci např. protipožární opatření a zmírnění dopadu realizovaných rizik např. finanční kompenzace z pojištění. Více druhu pojištění tvoří pojistný program.

Popis činností a vztahů společně s analýzou rizik jsou podkladem pro ucelený dokument, který se nazývá Riziková zpráva. Kvalitní Riziková zpráva je základem zadávací dokumentace  pro výběrová řízení, základem k úsporám pojistného a k vyřizování oprávněných požadavků z nastalých škod.

Proces pojištění

Jedná se též o ucelený opakující se proces, skládající se ze čtyř základních částí.

1. Výběrové řízení 
- vypracování zadávací dokumentace
- vypracování poptávky
- vyhodnocení nabídek
- výběr pojistitele(ů)

2. Pojistná smlouva
- zadání k pojistné smlouvě
- kontrola pojistné smlouvy
- podpis pojistné smlouvy
- analýza potřeb zájemce popř. Riziková zpráva

3. Správa pojištění
- změny předmětů pojištění a rizik
- vyúčtování a platby pojistného

4. Likvidace pojistných událostí
- vyřizování pojistných událostí z pojistných smluv našich
   zákazníků
- vymáhání oprávněného plnění
- vyřizování pojistných událostí ze smluv třetích osob

Celý proces je neustále ověřován a korigován a zohledňuje měnící se  situaci na pojistném trhu a  u našich zákazníků.

Společnost Steiner & Makovec disponuje odborníky, kteří zajistí, aby naši zákazníci obdrželi náhradu škody v oprávněné výšia  v čas. Důležité je, aby se naši zákazníci obraceli vždy, zejména při hlášení pojistných událostí, na naši společnost, která zajistí rychlé, úplné a správné vyřízení požadavků zákazníka. Zákazník tak šetří mnoho času, námahy a starostí.

Produkty pojistného trhu
Našim zákazníkům zpřístupníme všechny produkty pojistného trhu.

Přístup na mezinárodní pojistný trh
Díky spolupráci se zahraničním partnerem jsme schopni pro naše zákazníky zajistit pojistné produkty z Londýnského trhu a celé ostatní Evropy.

Naše produkty

- Cargo Risk management (CRM) - komplexní služba pro
  dopravce

- cyklopojištění
- pojištění léčebných výloh
- programy Stabilita
- důchodová reforma 
- zaměstnanecké programy
- poradenství při zadávání veřejných zakázek
- exkluzivně pro vybrané klienty Steiner&Makovec