Řízení rizik
znamená stabilitu,
úspory nákladů
a úhradu škod

Risk management – proces řízení rizik

Rizika ohrožují dosažení našich cílů, mají potenciálně negativní dopad na naši činnost a s určitou pravděpodobností se u naší činnosti vyskytnou. Řízení rizik se snaží tyto negativní dopady co nejvíce eliminovat.

Naše společnost chápe řízení rizik jako ucelený, opakující se proces, který se skládá z popisu činností a vztahů, z analýzy rizik a pokrytí rizik.

Popis činností a vztahů

Rizika jsou spojena s činnostmi i nečinnostmi, např. odpovědnost z držby nemovitosti. Rizika ohrožují životy, zdraví i věci, mluvíme tak o předmětech pojištění.

Analýzy rizik

S identifikací a popisem rizik souvisí ocenění rizik to je stanovení výše nákladů na uvedení věcí do původního stavu.

Pokrytí rizik

Pokrytí rizik se rozděluje na prevenci např. protipožární opatření a pokrytí rizik pojištěním tedy finanční kompenzací z pojištění. Více druhů pojištění tvoří pojistný program.

Popis činností a vztahů společně s analýzou rizik a zadáním pro pojištění jsou podkladem pro ucelený dokument, který se nazývá Riziková zpráva. Kvalitní Riziková zpráva je základem zadávací dokumentace pro výběrová řízení, základem k úsporám pojistného a k vyřizování oprávněných požadavků z nastalých škod.

Proces pojištění

Jedná se opět o ucelený opakující se proces, skládající se ze čtyř základních částí.

1. Výběrové řízení na pojistitele
– analýza potřeb zájemce popř. Riziková zpráva
– vypracování zadávací dokumentace
– zpracování poptávkového řízení
– vyhodnocení nabídek
– výběr pojistitele(ů)

2. Pojistná smlouva
– zadání k pojistné smlouvě
– kontrola návrhu pojistné smlouvy
– podpis pojistné smlouvy

3. Správa pojištění
– změny předmětů pojištění, jejich hodnot, limitů, spoluúčastí a změny rizik
– vyúčtování a platby pojistného

4. Likvidace pojistných událostí
– vyřizování pojistných událostí z pojistných smluv našich zákazníků
– vymáhání oprávněného plnění
– vyřizování pojistných událostí ze smluv třetích osob

Celý proces je neustále ověřován a korigován a zohledňuje měnící se situaci na pojistném trhu a u našich zákazníků.

Společnost Steiner & Makovec disponuje odborníky, kteří zajistí, aby naši zákazníci obdrželi náhradu škody v oprávněné výši a včas. Důležité je, aby se naši zákazníci obraceli vždy, zejména při hlášení pojistných událostí, na naši společnost, která zajistí rychlé, úplné a správné vyřízení požadavků zákazníka. Zákazník tak šetří mnoho času, námahy a starostí.

Produkty pojistného trhu

Našim zákazníkům zpřístupníme všechny produkty pojistného trhu.
Prostřednictvím uskupení OK Holding jsme schopni pro naše zákazníky zajistit pojistné produkty z Londýnského trhu a celé ostatní Evropy.

Naše produkty

Cargo Risk management (CRM) – komplexní služba pro dopravce
– zaměstnanecké programy
– poradenství při zadávání veřejných zakázek